Senin, 23 Juni 2014

Tugas Softskill Pertemuan 1

Jelaskan Pengertian dari etika, profesi & profesionalisme. 

o   Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas / nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai yang mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat.

o   Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (expertise), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggung jawabkan.

o   Profesionalisme (profésionalisme) ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya ter­dapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal daripada profesion yang bermakna berhubungan dengan profesion dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994).


2.      Sebutkan ciri khas profesi & ciri-ciri profesionalisme.

·         Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :

1. Adanya pengetahuan khusus
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi
3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.·         Ciri – Ciri Profesionalisme
1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal.
 2. Meningkatkan dan memelihara imej profesion
3. Keinginan untuk sentiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan meperbaiki kualiti pengetahuan dan keterampiannya.
4. Mengejar kualiti dan cita-cita dalam profesion


3.      Jelaskan Kode etik professional.

Adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.
            Tujuan Kode Etik :
            - Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
            - Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
            - Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
            - Untuk meningkatkan mutu profesi.
            - Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
            - Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
            - Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
            - Menentukan baku standarnya sendiri.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar